Historia

Hagalund 1931

Hagalund 1931

Kanontillverkning i Åker

Kanontillverkning i Åker

Brobyholm Fastighets AB utgör delar av det krutbruk som startade här 1552, vilket gör bolaget till ett av rikets äldsta ännu verksamma företag. Enligt samstämmiga uppgifter gav Gustav Ericsson Vasa i uppdrag åt Anders Krutmakare att anlägga ett krutverk vid strömmar som rinner ner i Mälaren. Bruket anlades vid Råckstaån strax nedströms Visnaren. Litet senare under 1500-talet gjöts de första kanonerna vid ett annat bruk i Åker, järnbruket i andra ändan av byn, vilket under 1600-talet gav upphov till namnet Åkers styckebruk (Kanonstycke). Under 1620-talet utvecklades en mer fokuserad kanontillverkning under ledning av bl a stormaktstidens holländska entreprenörer. 

Krutbruket har sedan lång tid ansvarat för dammar i omgivningen och efter översvämningar i mitten av 1700-talet bestämde ägarna till styckebruket och krutbruket att sjön Visnaren inte fick överstiga vissa nivåer, inhuggna märken i Forssa stenar,
d v s sjön och dess flöde reglerades. Vattenflödet genom ån utgör ännu idag en mycket påtaglig del av krutbrukets markområden. 

Vid denna tid utvecklades också bygden. Krutbrukets innehavare under 1780-talet Pehr Falstedt, eller egentligen hans Hustru Anna Beata, skänkte pengar för att starta en skola i Åkers socken. Det blev den första regelbundna skolverksamheten i Åker.

Norra Södermanlands järnväg, station Åkers styckebruk 1902

Norra Södermanlands järnväg, station Åkers styckebruk 1902

Arbetare från 1890-talet

Arbetare från 1890-talet

Under första halvan av 1800-talet ändrar styckebruket sin verksamhet och börjar tillverka valsar men även andra produkter, bl a Riddarholmskyrkans nya torn efter en brand 1835. Kanontillverkningen vid styckebruket upphör, men krutbrukets verksamhet fortskrider. 

Under 1895 invigs järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna via Åker och 1917 blir Krutbruksspåret klart. Det är ett stickspår som nyttjas av Krutbruket för dess tillverkning. Spåret tas bort först på 1980-talet och järnvägen till Åker upphör 1995. 

Åkers IF bildas 1918 genom en sammanslagning av Åkers sportklubb (Krutbruket) och IF Svea (Styckebrukets idrottsförening). Under 1971 blir Åker en av flera socknar i området som slås samman med Strängnäs kommun. Under kriget på 1940-talet arbetar närmare 800 personer vid Krutbruket som bl a tillverkar s k kompositkrut för raketer. Under 1950-talet utvecklades och tillverkades laddningar för militära robotar. 

I början av 1990-talet köptes Åkers Krutbruk av tyska försvarsindustrin Deisenroth, vilka fortsätter med fokus på militära produkter, främst till skydd mot vapen, bl a skyddsvästar, hjälmar och splitterskydd för fordon. Det gäller bl a skydd för fordon i FN-tjänst i farliga områden runt om i världen. Kruttillverkningen vid Krutbruket upphör 1993, vilket avslutar en mer än 400 år gammal verksamhet. Företagets namn är Åkers Krutbruk Protection AB.

Kruttunna.jpg

Denna verksamhet har under de senaste åren minskat sin omfattning och 2017 fick fastigheterna nya ägare. Brobyholm Fastighets AB har för avsikt att, tillsammans med Strängnäs Kommun, utveckla området med nya bostäder, främst utmed ån, samt med ett verksamhetsområde för mindre företag inom det tidigare området för militärindustriell verksamhet.

Brobyholm Fastighets AB kommer att vidareutveckla området i hög grad på dess historiska sammanhang. Områdets industrier och verksamheter har präglat och skapat bygden och mycket av dess äldre bebyggelse är sprungen ur denna historia. Äldre byggnader med hög kvalitet har ofta stora värden och uppskattas av många genom dess genuina prägel och känsla.

Visionsbilder.jpg