Nya verksamheter


VISION KRUTBRUKET

”Ett levande brukssamhälle med fler invånare, nya arbetsplatser och service. Med avstamp i historien och blicken in i framtiden för ett hållbart samhälle med god livsmiljö.”
- Brobyholm Fastighets AB


Illustration_180202_01.jpg

Krutbruket - Ett levande och hållbart brukssamhälle

Nya miljöer tillförs befintliga byggnader vilka utvecklas med nya verksamheter. Tidigare tillverkning av krut och annan militär materiel ersätts med civila företag, ofta med lokala entreprenörer, baserade på nya idéer och metoder. Bostäderna utformas för att passa människor med olika behov och med olika livssituationer vilket gör att de fungerar över tid. Enkelhet och stilrenhet med naturliga och beprövade material som tillhandahåller både trivsel och en funktionell boendemiljö. Praktiska lösningar baserade på tillämpade metoder vägleder utformning i allt från detaljer, rumslösningar och färgsättning, allt för att skapa maximalt med möjligheter på en rimlig boyta. Moderna bostäder som andas viss tidlöshet och knyter an till områdets tradition, skala och utformning kräver att de befintliga miljöerna vårdas och värderas.

MÖJLIGHET TILL NYA VERKSAMHETER

MÖJLIGHET TILL NYA VERKSAMHETER

Visionsbilder (1).jpg

Målsättningen är att det nya Krutbruket ska tillhandahålla goda och attraktiva livsvillkor för hushåll som har naturnära aktiviteter som intresse. Åkers kommer att tillföras flera hundra nya bostäder och ett par hundra nya arbetsplatser. Detta kräver framsynta och långsiktiga lösningar för allt från byggmaterial till energilösningar men också en planering som möter både behov på funktionalitet liksom krav på uthållighet. Inom området kommer nya energilösningar att prövas så som en solenergipark liksom möjligheten att åter ta krutfabrikens småskaliga vattenkraftverk i bruk.

Åkers har under de senaste decennierna tillförts få nya bostäder och bygden har inte präglats av befolkningstillväxt. Genom att tillföra nya bostadsmiljöer kommer nya människor att flytta till Åkers. Utformningen av nya bostäder och planering bör utgå ifrån att de nya invånarna omfattas av olika åldrar och av olika önskemål, inte minst bland nya barnfamiljer. En blandad inflyttning stärker bygdens sociala struktur och tillför nya generationer till området. Befintliga byggnader har en kittlande industrihistoria och flera har en tilltalande historisk arkitektur. Här finns utrymme för kulturella och rekreativa verksamheter som konstgalleri, konsertlokal, småskaligt hantverk, bageri och konditori etc.

Omgivningarna bjuder på stora naturvärden med ett vattendrag som går genom området, våtmarker och närheten till sjöar. Detta ger möjlighet till fiske och nära kontakt med naturligt djurliv som älg, rådjur, vildsvin, bäver och hjort. I nära anslutning finns sjöar med kanotled, långfärdsskridskoåkning samt skogs- och parkmarker för vandring. I området går en motionsslinga och det finns gott om utrymme för terrängcykelbana, utomhusgym eller hundträning.

Närheten till verksamhetslokaler ökar möjligheterna, idag finns flera hyresgäster på området så som Kanotkungen och lokaler finns tillgängliga för hyresgäster med ”områdesnära” verksamheter. Området ligger i direkt anslutning till tätorten Åkers Styckebruk samt kommunikationer, med buss och cykelbana till Läggesta. Kort sagt, det handlar om att vidareutveckla miljöer för människor som vill bo och verka på en naturnära plats med många kvaliteter.

Tanken är att inledningsvis skapa 400 - 500 nya bostäder på Hagalundsområdet samt att inhysa verksamheter med 200 arbetsplatser inom den nuvarande industridel, som tidigare utgjorde Krutbruket. Inom övriga områden, främst norr om befintlig landsväg, kan ytterligare bostäder kanske kunna tillkomma. Utveckling och byggnation ska ske med platsens historiska verksamhet Krutbruket som ledstjärna samtidigt som området måste moderniseras och dess naturliga förutsättningar tillvaratas för att skapa attraktiva och hållbara miljöer för både boende och för företag.