Området, bostäder och infrastruktur

Hagalund, 1931

Hagalund, 1931

Åkers Styckebruk – Bakgrund och historia

Åkers har en spännande tradition av militärindustriella verksamheter, såsom krut- och kanontillverkning, men även av mer civilt inriktade specialområden med över 500 års historia. Redan i mitten av 1500-talet bildades Åkers Krutbruk på uppdrag av kung Gustav Eriksson Vasa och strax därefter tillkom kanongjuteriet i andra änden av byn. Åkers har därefter utvecklats med nya verksamheter och idag har alla verksamheter en helt civil inriktning. En betydande del av de gamla verksamheternas vackra lokaler och bostäder finns alltjämt kvar och präglar bygdens miljö.


Exempel på bruksgata

Exempel på bruksgata

Bostäder

Området Hagalund i nära anknytning till Krutbruket och bygdens befintliga bostäder kommer utvecklas med nya bostäder. Nya övergångar över ån skapas som knyter samman det nya bostäderna med det befintliga samhället. Vartefter Hagalund växer kommer det att ske i riktning österut mot Läggesta. Även andra delar av den stora fastigheten Råcksta kan tillföras nya bostäder. Nya moderna bostäder kommer att uppföras med beprövade material som knyter an till områdets byggnadstradition men som ändå möter moderna krav på energisnåla och funktionella miljöer. Båda områdena kommer få bostäder som tillgodoser efterfrågan från olika hushåll i både storlek och ekonomi. Detta kommer stärka områdets sociala styrka och uthållighet.


Behov av nya kopplingar

Behov av nya kopplingar

Infrastruktur och kommunikation

Krutbruket ligger vid infarten till Åkers från Läggesta. Från Läggesta, som ligger på cykelavstånd några kilometer från Åkers, tar man sig till Stockholm central på 40 minuter, vilket inte är längre tid än för många som idag bor i Stockholmsförorterna och är hänvisade till huvudstadens kollektivtrafik. Till Strängnäs och Södertälje tar resan bara 15 - 20 minuter oavsett om man reser med tåg, buss eller bil. Åkers försörjs med buss till Läggesta, Mariefred och Strängnäs. Med nya bostäder kommer nya lösningar med busslinjer i området att prövas.


HÅLLBARHET

I Åkers finns sekler av tradition med både boende och verksamheter, ofta i nära samverkan. Det finns också en lång tradition av att pröva nya lösningar och modern teknik. När det nya Krutbruket nu utvecklas med nya bostäder och verksamheter kommer nya tekniska tillämpningar och lösningar att ligga till grund för såväl nybyggnader som förändring av befintliga miljöer, allt för att erhålla ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och levande bysamhälle. Nya miljöer tillförs befintliga byggnader vilka utvecklas med nya verksamheter. Tidigare tillverkning ersätts med civila små företag, ofta med lokala entreprenörer, baserade på nya idéer och metoder. Bostäderna byggs med beprövade och hållbara naturmaterial som skapar en tilltalande tidlöshet men ändå med en minimal miljöpåverkan och med en låg energiförbrukning. Såväl vattenkraft som solenergi kommer att finnas med som möjligheter när området utvecklas med nya bostäder.